تکنولوژی آموزشی

ٍEducational technology

سوالات فصل 2- روانشناسی عمومی (گنجی)

 

س1) در روش پاولف محرک ها و پاسخ ها را معرفی کنید.

ج1)       محرک شرطی: محرک خنثی (صدای زنگ).

            محرک غیر شرطی(یا طبیعی): غدای داخل دهان.

            پاسخ شرطی: ترشح بزاق در پاسخ به محرک خنثی (پیش از ظاهر شدن غذا)

            پاسخ غیر شرطی (طبیعی): ترشح بزاق، زمانی که غذا در دهان قرار دارد.

س2) حضور پاسخ غیر شرطی پس از محرک غیر شرطی نمایانگر چیست؟ و چه معنایی دارد؟

ج2) نمایانگر فعالیت یک بازتاب غیرشرطی است و معنای آن این است که پاسخ اکتسابی نیست.

س3) روش پاولف تحت عنوان شرطی کردن از نوع ..................(1) و روش ثرندایک تحت عنوان شرطی کردن از نوع ............... (2) شناخته شده است.

ج3) (1) محرک _ (2)  پاسخ.

س4) در شرطی کردن از نوع پاسخ، ........................... وجود ندارد.

ج4) الف) محرک شرطی O ب) محرک غیرشرطیO     ج) پاسخ شرطی O             د) پاسخ غیر شرطیO

س5) مفهوم تقویت را بیان کرده و به دکر مثالی در آزمایش ثرندایک بپردازید.

ج5) تقویت، در معنای کلی کلمه، یعنی رویدادی که بلافاصله پی از پاسخ حضور می سابد تا احتمال تکرار آن را، زمانی که آزمودنی در همان موقعیت قرار می گیرد، افزایش دهد. وقتی احتمال تکرار پاسخ افزایش می یابد مفهومش این است که آن پاسخ در حال آموخته شدن است.

مثلاً: در آزمایش ثرندایک، ارائه غذا، پس از کشیده شدن حلقه طناب، تقویت نامیده می شود. خود غذا را تقویت کننده می نامند.

س6) تقویت کننده مثبت را با دکر مثال تعریف کنید.

ج6) تقویت کننده مثبت با حضور خود احتمال ظهور پاسخ را افزایش می دهد.

مثلاً : غذا و تائید استاد

س7) تقویت کننده منفی را با دکر مثال تعریف کنید.

ج7) تقویت کننده منفی با عدم حضور خود احتمال ظهور یک رفتار را افزایش می دهند.

مثلاً: دانشجو از ترس نمره نیاوردن خوب درس می خواند، تا ترس نداشته باشد. در اینجا ترس تقویت کننده منفی است.

س8) تقویت کننده­های اولیه را با دکر مثال تعریف کنید

ج8) تقویت کننده های اولیه آنهایی هستند که نیازهای زیستی حیوان را برآورده می کنند.

مثلاً: آب، هوا، غذا، حرارت مناسب (تقویت کننده مثبت) ، درد و ترس (تقویت کننده منفی)

س9) تقویت کننده­های ثانویه را با دکر مثال تعریف کنید.

ج9) آنهایی هستندکه، در اثر همراه شدن با تقویت کننده های اولیه، خاصیت تقویت کنندگی پیدا می کنند. و به همین دلیل آنها را تقویت کننده های شرطی نیز می نامند.

مثال: پول (تقویت کننده ثانویه) می تواند به غذا (تقویت کننده اولیه) تبدیل شود. پول، توجه و تائیدهای اجتماعی، همه تقویت کننده شرطی هستند.

س10) یادگیری از راه بینش را از دید کهلرتوضیح دهید.

ج10) کهلر برای بیان این رویداد، یعنی، پیذا کردن ناگهانی پاسخ یک مساله، اصطلاح بینش را به کار می برد. به نظر می رسد که این ینش، وقتی عناصر یک مساله به طور صحیح کنار هم قرار می گیرند، یک مرتبه جرقه می زند. در یادگیری از راه بینش، اصل رابطه بین رویدادها به طور ناگهانی کشف می شود نه از راه کوشش و خطا.

س11) یادگیری پنهان را به طور خلاصه شرح دهید:

ج11) یادگیری پنهان به آن یادگیری گفته می شود که در لحظه یادگیری پاسخی به دنبال ندارد؛ یعنی، یادگیری پنهان ظاهراً بدون تقویت اموخته می شود. این نوع یادگیری، که به ظاهر تقویت به همراه ندارد، یادگیری پنهان یا نهفته نامیده  میشود.

س12) در یادگیری ادراکی چه موقع احساس صورت گرفته است؟

ج12) وقتی یکی از دستگاه های حسی محرک معینی دریافت می کند، می گوییم احساس صورت گرفته است.

مثلاً: وقتی چشم نور را اخذ می کند.

س13) احساس را تعریف کنید.

س13) احساس یعنی قرار گرفتن یک محرک در حوزه عمل عضو حسی موبوط به آن.

س14) اگر به محرک احساس شده معنا و مفهوم بدهیم، در آن صورت خواهیم گفت ................... صورت گرفته است.

ج14) ادراک

 

س15) یادگیری ادراکی چیست؟

ج15) یعنی تغییر پایدار در ادراک یک شی یا یک رویداد.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم آبان ۱۳۸۵ساعت 20:53  توسط نسرین شکوری  |